Protocol veilig training

 

Richtlijn Veilig Trainen

Deze richtlijn vraagt heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting opdrachtgever en de deelnemers. De richtlijnen worden daarom vooraf gedeeld met de opdrachtgever en met de deelnemers, zodat de richtlijnen bij iedereen bekend zijn.

1,5 meter afstand tot elkaar

 • Er wordt gewerkt in kleinere groepen, zodat voldoende ruimte per deelnemer kan worden gewaarborgd en men altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplaats in de trainingsruimte.
 • Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • De trainer zorgt voor een goed doordacht systeem voor het verplaatsen van deelnemers in de ruimte, bijvoorbeeld voor het binnenkomen en vertrekken en het doen van een oefening.
 • Er wordt gewerkt met vaste ‘oefengroepjes’.
 • De trainer geeft voorafgaand aan de training, nadrukkelijke aandacht aan en uitleg over social distancing m.b.t. de training. Wanneer nodig wordt dit tijdens de training herhaald.
 • Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.

 Hygiëne

 • Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten en/of niezen wordt gedaan in de elleboog.
 • Deelnemers wordt verzocht de handen goed en ten minste 20 seconden te wassen bij binnenkomst van de trainingsruimte, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van water/zeep en/of desinfecterende handgel.
 • De trainingsruimte is voorzien van hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal voor het reinigen van trainingsmateriaal.
 • Trainingsmateriaal als pennen, werkmappen, post-it bloks worden verpakt aangeboden. De trainer desinfecteert voor het uitdelen de handen, raakt tussendoor niet zijn of haar gezicht aan en desinfecteert na het uitdelen opnieuw de handen.
 • Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden materialen ook zelf nog te reinigen.
 • Iedere deelnemer heeft eigen materiaal wat niet gedeeld hoeft te worden met andere deelnemers.
 • Wanneer een deelnemer gedurende de training klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de deelnemer naar huis. Er wordt hiervoor geen temperatuurmeting als indicator gedaan. Zonder uitzondering moet een deelnemer of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting kan juist onduidelijkheid geven.

Locatie

Wanneer de training plaatsvindt op locatie, vergewissen wij ons vooraf dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. De accommodatie dient minimaal te voorzien in de volgende punten.

 • De 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Er is een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ routing naar en door de locatie.
 • Er is een protocol is voor toiletgebruik en de sanitaire voorzieningen worden zeer regelmatig grondig gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.
 • Alle ruimtes, met nadruk de tafels en stoelen van de deelnemers en de trainer, worden zowel vooraf als tijdens (in de pauzes) de training nauwgezet schoongemaakt.
 • Pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te voorkomen. Er dient afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden plaats te vinden.
 • Er is een goede ventilatie is in het gebouw en de trainingsruimte.
 • Er zijn strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en dinermogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • De medewerkers van de accommodatie zijn zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en nemen extra maatregelen, zoals het vaak en goed handen wassen en zijn alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

Werkvormen

 • Er worden louter werkvormen gebruikt waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot elkaar.
 • Voorafgaand aan iedere werkvorm geeft de trainer aan de deelnemers duidelijke stapsgewijze instructie met nadruk op het naleven van de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Trainer houdt ook zelf in alle gevallen 1,5 meter afstand tot de deelnemers. Het letterlijk ‘over de schouder meekijken’ is niet mogelijk, hiervoor zal de trainer een alternatief op afstand hanteren.

Gedrag tijdens de training

 • De trainer geeft duidelijke instructies vooraf, aan het begin van de training over ‘social distancing’ en hygiëne tijdens de training.
 • Alle aanwezigen bij de training gebruiken vooral hun gezonde verstand en hebben vooral een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies, deze richtlijn en de algemene maatregelen van het RIVM.
 • De deelnemers worden gevraagd op elkaar te letten en elkaar te helpen herinneren aan de afgesproken gedragsregels.
 • De trainer is gerechtigd om een deelnemer die zich niet aan de veiligheids- en hygiëne-instructies houdt, te verzoeken de training en de accommodatie te verlaten.

 Communicatie

 • Iedere deelnemer ontvangt voorafgaand aan de training de veiligheids- en hygiëne instructies.
 • Iedere training start met een duidelijke uitleg van deze veiligheids- en hygiëne instructies.
 • De instructies hangen tevens zichtbaar in de trainingsruimte of worden aan iedere deelnemer bij aanvang overhandigd. Zo kunnen ook laatkomers direct worden geïnstrueerd.
 • Met de opdrachtgever wordt vooraf afgesproken dat deelnemers die na een aanwijzing van de trainer moedwillig de veiligheids- en/of hygiëne instructies negeren de training zullen moeten verlaten.
 • De trainer is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit deze richtlijn. Iedere aanwezige bij de training is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties.
Neem contact met ons op